Home  I  Product  I  Register  I  Promotion  I  Payment  I  Warranty  I  Contract Us 

   0936942204
   @dahuathai

 

 

 ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

  


   ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 

การรู้จำป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ( ANPRดูชื่ออื่นๆด้านล่าง) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสงบนภาพเพื่ออ่านป้ายทะเบียนรถ      เพื่อสร้างข้อมูลตำแหน่งรถ สามารถใช้โทรทัศน์วงจรปิดที่ มีอยู่ กล้องบังคับใช้กฎจราจรหรือกล้องที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงาน กองกำลังตำรวจทั่วโลกใช้ ANPR เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบว่ายานพาหนะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ยังใช้สำหรับเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บนถนนแบบจ่ายต่อการใช้งานและเป็นวิธีการจัดทำรายการความเคลื่อนไหว  ของการจราจร เช่น โดยหน่วยงานทางหลวง

สามารถใช้การจดจำป้ายทะเบียนอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายโดยกล้องและข้อความจากป้ายทะเบียน โดยบางส่วนสามารถกำหนดค่า     ให้เก็บรูปถ่ายของคนขับได้ ระบบมักใช้ แสง อินฟราเรดเพื่อให้กล้องถ่ายภาพในเวลาใดก็ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เทคโนโลยี ANPR       ต้องคำนึงถึงความผันแปรของเพลตจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ปัญหาความเป็นส่วนตัวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ ANPR เช่น รัฐบาลที่ติดตามการเคลื่อนไหวของพลเมือง การระบุตัวตนที่ผิดพลาด    อัตราความผิดพลาดที่สูง และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น นักวิจารณ์อธิบายว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของการตรวจตรามวลชน

  
    
    
    
HDCVI Camera
กล้องวงจรปิด HDCVI 
Network Camera
กล้องวงจรปิด Network
Speed Dome
กล้องวรจรปิด สปีดโดม
Network Recorder
เครื่องบันทึก Network
HDCVI Recorder
เครื่องบันทึก HDCVI